Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart

Cải tạo hệ thống BMS - Lotte Mart

   

Hệ BMS Andover Continumm - Schneider Electric
- Chuẩn giao tiếp: BACnet MSTP
- Infinet bXC1: Ethernet TCP/IP to BACnet MSTP Controller
- b-Linkac RS-485 repeater
- b3800&b3600 Infinity controller

Tủ điện động lực hệ Chiller

 

Tủ điện điều khiển DDC


Các tin khác:
</html>