090 3612246 Email: thanhhoangltd@gmail.com Loading...
Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico

Tự động hóa hệ RO - Nhà máy Pepsico

   
Hạng mục: Lập trình tự động hệ RO
PLC: Siemens S7 1200
HMI: KTP1000

Các tin khác:
</html>